ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ:
• Η Κύπρος μπορεί και πρέπει να καταστεί ενεργειακός κόμβος. Η συνεργασία με τις χώρες της περιοχής και με τις μεγάλες διεθνείς εταιρείες του τομέα είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την Τουρκική προκλητικότητα.

• Θεωρούμε άκρως σημαντική την περαιτέρω διείσδυση των συστημάτων από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό μας δυναμικό και τη δημιουργία και λειτουργία Συστημάτων Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας.

• Προτείνουμε τη δημιουργία μονάδας καύσης οικιακών στέρεων αποβλήτων σε κλιβάνους υψηλής τεχνολογίας φιλικούς στο περιβάλλον χαμηλών εκπομπών και την προοπτική παραγωγής ηλεκτρισμού από τα απόβλητα η οποία ταξινομείται στο ποσοστό των ΑΠΕ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:
• Να ενισχύσουμε τη σωστή νοοτροπία και την εμπέδωση των Ευρωπαϊκών Πολιτικών και Οδηγιών που έχουν εναρμονιστεί ή θα εναρμονιστούν στις εθνικές μας νομοθεσίες, για την αειφόρο ανάπτυξη με κύρια βάση βεβαίως και τη Νέα Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ, σε συνδυασμό των έργων υποδομής (πχ. ακόμη και σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 πάντοτε με τη διαδικασία μελέτης δέουσας εκτίμησης), με σεβασμό και προστασία στο Περιβάλλον.

• Η μετεξέλιξη του θεσμού του Επιτρόπου Περιβάλλοντος που δημιουργήθηκε το 2006 με την ανάγκη πλέον για τη δημιουργία Υφυπουργείου Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας (και συγκεκριμένα των ΑΠΕ), χωρίς πρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση, για καθορισμό και εκτέλεση ολοκληρωμένων πολιτικών με βάση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης συνάδει απόλυτα με τα θέματα που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή πολιτική και τους πέντε βασικούς πυλώνες των στόχων για την Ενέργεια και το Κλίμα.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ:
• Δημιουργία θέσης Επιτρόπου Προστασίας των Ζώων όπου θα απαρτίζεται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες επιδιώκοντας την ενίσχυση του προσωπικού, την Υπηρεσία Θήρας, Ειδικής Αστυνομίας Προστασίας Ζώων και Ομάδας προστασίας των αδέσποτων ζώων.

• Στήριξη αλλά και συνεχής έλεγχος σε όλους τους φιλοζωικούς οργανισμούς για αποφυγή οποιασδήποτε οικονομικής εκμετάλλευσης.